SESSIÓ NUM 03/2005.

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL A CELEBRAR EL DIA 7 DE FEBRER DE 2005 , A LES 19:00 HORES, EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.

 

Per l'Ajuntament-Presidència s'ha acordat convocar sessió ORDINÀRIA del Ple de la Corporació, en primera convocatòria, a celebrar en el Saló de Plens de la Casa Consistorial situat en el Castell, el dia 7 DE FEBRER DE 2005, DILLUNS a les 19:00 hores per a tractar els assumptes inclosos en l'Ordre del Dia.

 

ORDRE DEL DIA

 

1 . RÈGIM JURÍDIC.- Aprovació, si és procedent de les actes de les sessions anteriors nº 14/04 de 4 d'Octubre, la nº 15/04 de 19 d'Octubre de 2004, la nº 16/04, de 8 de novembre, la nº 01/05, de 10 de Gener, la nº 02/05, de 25 de gener .

 

2 . RÈGIM JURIDIC.- Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.

 

3 . RÈGIM JURÍDIC. Control i fiscalització de les resolucions de l'Ajuntament.

 

4 . RÈGIM JURIDIC.- Sessions de la Junta de Govern local Nº 20 de 25/10/04, nº 21 de 22/11/04, nº 22 de 13/12/2004 i nº 23 de 27/12/2004.

 

5 . INTERIOR.- Expedient relatiu a proposició de l'Ajuntament relatiu a actuacions de l'Ajuntament respecte a la Bases Militar Jaime I, i Caserna General d'Alta disponibilitat de l'OTAN.

 

6 . INTERIOR.- Expedient sobre execució de les previsions del Pla Zonal de residus aprovat per la Consellería de Territori i habitatge de la Generalitat Valenciana.

 

7 . HISENDA.- Expedient relatiu a reconeixement extrajudicial de crèdits.

 

8 . EDUCACIÓ.- Expedient sobre sol·licitud d'autorització de la Consellería de Cultura, Educació i esports, per a ampliació d'aules en la Guarderia Infantil Municipal.

 

9 . SERVEIS SOCIALS.- Moció de la Regidor Delegada de Benestar Social per a sol·licitar de la Diputació de València, l'adhesió d'aquesta Corporació al Servei de Teleasistencia Mòbil per a víctimes de la Violència de Gènere.

 

10 . MEDI AMBIENT.- Expedient sobre concessió del servei de Recollida domiciliària de residus sòlids urbans i neteja en el municipi. Escrit de l'empresa concessionària Foment de Construccions i Contractes, S. a., (FCC), per a modificació del contracte.

 

11 . MEDI AMBIENT.- Expedient sobre conveni administratiu entre l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE) i l'Ajuntament, respecte al tractament de residus sòlids urbans, generats en el terme municipal.

 

12 . AGRICULTURA.- Moció del Regidor delegat d'Agricultura relativa ajudes i exempcions i tributs als agricultors perjudicats per les recents gelades.

 

13 . URBANISME.- Expedient sobre Pla de Seguretat i Salut del Projecte de bombament i connexió de clavegueram de la urbanització “La Masia”, amb la xarxa de col·lectors de la EDAR de Bétera, POL 2004.

 

14 . URBANISME.- Expedient sobre Modificació del Contracte amb Projecte Reformat, Certificació nº 15 i Liquidació del projecte d'obres del Centre de Recursos Intergeneracionals.

 

15 . RÈGIM JURÍDIC.- Precs i preguntes