ANUNCI

NOU CALENDARI FISCAL DEL CONTRIBUENT 2004

Termini de Recaptació: 5 d'Abril al 8 de Juny

1.- Aigua 2n Semestre Any Anterior.

2.- Guals.

3.- Impost sobre Vehicles.

Termini de Recaptació: 2 de Setembre al  2 de Novembre

1.- Impost sobre Béns lnmobles Urbà i Rústic.

2.- Impost sobre Activitats Econòmiques.

3.- Aigua 1er Semestre 20024.

Les domiciliacions bancàries dels indicats tributs es realitzaran el 6 de Maig i 6 d'Octubre del 2004.

LLOC DE PAGAMENT

El pagament dels indicats tributs, en cas de no estar domiciliat, ha de realitzar-se per mitjà del document cobratorio, en qualsevol de les següents Entitats Bancàries:

* La Caixa, Banc Bilbao Vizcaya, Banc de Valencia, Credit de Bétera, Caixa Popular i Caja de Ahorros del Mediterráneo.    

TEMPS DE PAGAMENT

Dins dels terminis assenyalats.  Transcorregut el termini d'ingrés assenyalat, els deutes seran exigits pel procediment d'apremi que determinarà l'exigència dels recàrrecs que establixen l'art. 127 de la Llei General Tributaria i, si és procedent, els interessos de demora i els costos del procediment que es produïsquen.  

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Podrà efectuar la domiciliació bancària dels seus tributs municipals dirigint-se a la seua entitat bancària o a la Recaptació Municipal o complimentant les dades que a l'efecte figuren en el document cobratorio.