La Torre de Bofilla El Castell Desenrotllament Històric Història de l'Escut

El Castell

CARACTERÍSTICAS Y ORIGEN

El Castillo és un edifici que, junt el campanar de l'església, caracteritza més a Bétera i li dóna una aparença física molt particular.

Totes les entrades al poble estan presidides pel castell i la torre del campanar. Tan sols la carretera de Burjassot a Torres Torres, és la que menys visibilitat té.

El castell és d'origen musulmà. Esta edificat sobre una lloma, que en aquells temps, era la que estava més prop del poble perquè el poble només era des de l'Alberada fins a l'església, hui queda en el centre del poble. a pesar que no es troba en la part més alta del poble des de qualsevol torre es pot observar tot el terme, la Llometa del Mar, La Sierra Calderona i el mar, per tant té una situació estratègica per a complir la missió de qualsevol fortalesa de l'època.

Hi ha notícies que el castell es va destruir en 1364 i es va reedificar posteriorment és de suposar que esta reconstrucció només va afectar als murs i no a les torres existents.

El castell en tot el seu conjunt, presenta un únic recinte, de planta hexagonal de 1480 m2, lleugerament irregular, donat els murs, que el sostenen sobre un terreny calcari.

Les torres es troben distribuïdes de manera indeterminada entre els costats i els angles. Es va construir amb sis torres, dos de base semielíptica i quatre de planta rectangular.

De totes la que destaca sens dubte pel seu voluminositat, una torre de planta rectangular i d'alçada troncopiramidal, que correspon a la torre senyorial amb una altura de 25m. comptant-se des de la base, i 8 m i 6 m., respectivament cada costat. En 1897 li va ser instal·lat un rellotge amb una campana, que tocava les hores.

SU HISTÒRIA

No es coneix la data exacta de la construcció del castell, només se sap que per les seues característiques, és obra àrab i que l'any 1238 quan Bétera, al costat de Paterna i Bofilla es va rendir voluntàriament a Jaume I.

Cap A finals del segle XIV es va reconstruir, perquè Pere IV l'any 1364 la va manar destruir, però és el segle XVI quan el castell presa el seu valor defensiu.

Al convertir-se el castell en asil (1888), es va agregar una construcció més de torres III i IV, i va eliminar el mur que abans existia. Esta última ampliació que va sofrir el castell, la qual sobreeixia per davant de les torres i li llevava l'aspecte de castell.

L'últim senyor del castell va ser l'Excm. Sr. En Vicente Dasí Lluesma, el qual el 16 de Juliol de 1888, davant del Notari En Constantino Sapena, va fer donació de la Casa-Castell a la Junta de Monts i Senyoriu Territoral de Bétera amb la següents condicions:

* Que siga utilitzat com a escola per a xiquets/as de pàrvuls o que es puga utilitzar com a Hospital en cas d'epidèmia o altres anàlegs. Ensayament o assistència sanitària serà a càrrec de les Religioses.

* La Junta de Monts correrà a càrrec dels rebostos del manteniment del "Asil", la conservació i el mobiliari, així com el sou dels monjos que per esta causa treballen.

* Quan deix d'utilitzar-se, quedarà sense efectes la donació i tornarà al Sr. Marqués

La Junta de Monts va complir les condicions imposades pel Sr. Marqués de Dosaigües, però com a conseqüència del deteriorament, el castell va ser inhabilitat i perillós, la Junta de Monts, any 1970, va construir un col·legi nou, per a ser regentat per monjos, i per tant, la Casa-Castell va tornar al Marquesat.

El 5 de novembre de 1981 l'Ajuntament de Bétera, en sessió plena, va iniciar l'expedient per a la declaració de la Casa- Castillo de Bétera com un Monument Històric-Artístic a favor de la Casa- Castillo de caràcter provincial.

El 2 de juny de 1982, la Direcció General de Belles Arts, Arxius i Biblioteques va acordar tindre per incoat l'expedient de declaració de monument historicoartístic a favor de la Casa-Castell de Bétera (València) i el 28 de Juliol de 1982 es va publicar en el B.OE núm. 179

El 16 de Març de 1983, El senyor Pascual de Rojas i Moradenques, Marqués de Dosaigües i propietari del castell, va fer donació del mateix a favor de l'Ajuntament de Bétera.

L'Ajuntament de Bétera va lluitar per la urgent i necessària rehabilitació de les obres de restauració i consolidació de la Casa-Castell. Atés que el castell està protegit per l'estat, va sol·licitar les subvencions tant al Ministeri de Cultura com a la Diputació Provincial per a iniciar les obres de la seua reconstrucció i rehabilitació.

El Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme - Direcció General d'Arquitectura i Vivenda - va encarregar a D. Francisco Jurat Jiménez la redacció del Projecte Tècnic de les obres de Rehabilitació de la Casa-Castell. Les obres van començar al Juliol del 1984 i se va inaugurar el 9 d'Octubre del 1989.