ADMINISTRACIÓ

La supremacia jeràrquica del Municipi l'ostenta l'Ajuntament, sobre el qual exercix la seua competència i a què representa i personifica amb caràcter de corporació de dret públic. A més l'Ajuntament promou tota classe d'activitats i presta els servicis públics que estima convenients en orde a satisfer les necessitats i aspiracions dels seus veïns.